Управленски екип

Глобал Сървисиз България АД има двустепенна система на управление, състояща се от Надзорен съвет и Управителен съвет. Надзорният съвет се съвет се избира от Общото събрание на акционерите, а Управителният съвет от Надзорния съвет.

 

Надзорен съвет:

Председател: 

Недялко Чандъров

Заместник председател: 

Светла Несторова 

Членове:  

Маркус Маурер

Симеон Василев

Васил Найденов

 

Управителен съвет:

Председател:

Виктор Илиев 

Членове:  

Мариана Георгиева

Мартин Найденов

Пламен Шинов

 

Представляващи: 

Изпълнителни директори:

Мариана Георгиева

Мартин Найденов